Shri Vishal Kumar Dev, IAS

Commissioner - cum - Secretary

Shri R. Vineel Krishna, IAS

Director

Shri Naveen Patnaik

Hon'ble Chief Minister

Shri Chandra Sarathi Behera

Hon'ble Minister

List of Awardees

Sl.No. Photo Person Name District Name Year
1 Shri Tanmay Das
KHURDA 2015
2 Satish Sharma
SUNDERGARH 2014
3 Umakanta Mishra
KHURDA 2013
4 Sarbeswar Mohanty
KHURDA 2012
5 Debasis Sundaray
KHURDA 2011
6 Tapan Kumar Swain
JAJPUR 2010
7 Sri Gyana Ranjan Mishra
SAMBALPUR 2009
8 Dr. Niranjan Reddy
KHURDA 2009
9 Sri Debiprasanna Mohanty
CUTTACK 2008
10 Sri Sanjib Biswal
KHURDA 2007
11 Sri Suresh Swain
KHURDA 2006
12 Sri Sushanta Kumar Mohanty
CUTTACK 2005
13 Himansu Sekhar Pati Mishra
KHURDA 2004
14 Sambit Mohapatra
PURI 2003
15 Smt. Samikhya Patnaik
KHURDA 2003
16 Sri Sanatan Pani,
BHADRAK 2002